LEKCJA ŻYWEJ HISTORII

11 marca 2016r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie: (Filia nr.15 ul. Garnizonowa 38 oraz Dział Udostępniania ul. Długosza 7/9) zainaugurowałem, pierwsze w tym roku, „lekcje żywej historii” (dla uczniów 5 i 6 klas Szkół Podstawowych). Jak widać na załączonym obrazku cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości kierownictwa M. B. P. Łódź – Polesie (Filia nr.15).

XXVIII GIEŁDA RZECZY DAWNYCH I OSOBLIWOŚCI

W dniach 7 -8 listopada 2015r. odbyła się kolejna XXVIII GIEŁDA RZECZY DAWNYCH I OSOBLIWOŚCI, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Dzięki uprzejmości organizatorów w/w wydarzenia mieszkańcy Łodzi (i nie tyko) mieli możliwość zapoznania się z moją twórczością. Nawiązałem wiele kontaktów. Dziękuję Wszystkim, którzy zechcieli zapoznać się z moim dorobkiem, a szczególnie Eleonorze Elżbiecie Ward (obdarzonej celtycką duszą) za jej pomoc medialną i nie tylko.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII POLSKI I EUROPY

WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII POLSKI I EUROPY

CELE
Celem wykładów jest przybliżenie uczestnikom spotkań wybranych zagadnień dotyczących szeroko rozumianych dziejów Polski i Europy, ukazanych na tle znaczących wydarzeń na naszym kontynencie oraz związków łączących historię naszego kraju z historią powszechną.

TEMATYKA SPOTKAŃ

Polskie insygnia koronacyjne: włócznia św. Maurycego, Szczerbiec, korona Zygmunta I Starego i jabłko królewskie Kazimierza Wielkiego (fakty, legendy i tajemnice z nimi związane). Temat podejmuje niezwykłe dzieje polskich insygniów koronacyjnych. Ukazuje wyniki badań naukowych nad ich pochodzeniem i pełne tajemnic, dotąd nie wyjaśnionych, historii związanych z zaginięciem większości z nich. Wykładowi towarzyszą pokaz multimedialny oraz wystawa replik insygniów wykonanych w najlepszych warsztatach złotniczych i płatnerskich naszego kraju. Wśród nich prezentowana jedyna, jak dotąd na świecie, replika włóczni św. Maurycego (oryginał tej jednej z najważniejszych relikwii chrześcijańskich przechowywany jest w wiedeńskim skarbcu cesarskim).

Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki„Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki – prawda historyczna, fikcja, symbolika czyli jak patrzeć na dzieło sztuki. Wielkie dzieło malarskie Jana Alojzego Matejki Bitwa pod Grunwaldem zostało poddane gruntownej analizie pod względem zawartości rzeczowej i prawdy historycznej oraz treści symbolicznej i przekazów legendarnych. Autorzy dzieląc obraz na kilkadziesiąt części przedstawiają wyniki swojej pracy poprzez bogaty przekaz multimedialny oraz towarzyszący mu wykład.

Wikingowie - prawdziwa historiaWikingowie – prawdziwa historia. Celem spotkań jest ukazanie wikingów jako ludzi, którzy przed ponad tysiącem lat tworzyli zaczątki współczesnej zjednoczonej Europy, kierunków i zasięgu ich wypraw nie tylko łupieżczych i handlowych ale również odkrywczych, ich rolę w tworzeniu państw europejskich w tym państwa polskiego. Niewątpliwą atrakcją spotkań będzie możliwość: zapoznania się z fragmentami sagi Wikingowie – prawdziwa historia (prawdopodobnie jedynej na świecie książki o wikingach napisanej wierszem) oraz rozmowa z autorem.

Historia pieniądza. Tematyka obejmuje historię pieniądza, jego funkcje, rodzaje, znaczenie ekonomiczne, technikę powstawania banknotów i monet; wykłady połączone z prezentacją multimedialną, filmami, ilustrowane oryginalnymi eksponatami w postaci monet i banknotów; istnieje również możliwość uruchomienia mennicy w której powstawać będzie replika historycznej monety polskiej.

1. Geneza państwa polskiego: temat obejmuje wyniki najnowszych badań archeologicznych i hipotezy dotyczące początków państwa polskiego ukazując znaczenie jakie w tym procesie odegrały warunki geograficzne, kulturowe i społeczne dotyczące plemion słowiańskich zamieszkujących obszar przyszłego państwa polskiego (wykład połączony z prezentacją zabytków wczesnośredniowiecznych)
2. Pierwsi władcy Polski: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały – historia i legenda
3. Święci polscy: św. Wojciech, św. Stanisław – najdawniejsze dzieje Kościoła na ziemiach polskich. Na treść tematu składają się fakty historyczne i przekazy dotyczące życia i działalności misyjnej świętego Wojciecha, jego śmierci i znaczenia kanonizacji dla rozwijającej się państwowości. Przedstawiona jest także analiza konfliktu biskupa Stanisława z Bolesławem Śmiałym na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej i kraju, kulisy śmierci biskupa i znaczenie jego wyniesienia na ołtarze.
4. Zabytki sztuki romańskiej na ziemi łódzkiej. Temat ukazuje obiekty architektoniczne i zabytki sztuki romańskiej na ziemi łódzkiej między innymi kolegiatę w Tumie, kościoły w Inowłodzu i Sulejowie Podklasztorzu, omawiane są cechy stylu romańskiego (wykład połączony z pokazem multimedialnym).
5. Dzieje oręża polskiego oraz wielkie bitwy naszej historii. Temat obejmuje historię broni białej i palnej, dzieje rodzajów wojska dawnej Rzeczypospolitej, taktykę i strategię sił zbrojnych naszego kraju w minionych wiekach. Analizie poddane zostały najważniejsze bitwy między innymi pod Grunwaldem, Kircholmem, Kłuszynem i Wiedniem (wykład połączony z prezentacją zabytkowej broni białej i palnej oraz pokazem fechtunku bronią bojową).
6. Godło, barwy i hymn w dziejach naszego narodu. Temat podejmuje historię i zmiany w wizerunku godła państwa polskiego na tle wydarzeń historycznych, dzieje barw i hymnu oraz znaczenie symboli narodowych w życiu codziennym i ceremoniale wojskowym.
7. Bohaterowie naszych dziejów – legenda i prawda historyczna. Na przykładzie kilku wybranych, szczególnych postaci w naszych dziejach ukazywane jest ich życie, działalność i znaczenie dla wydarzeń, których byli autorami i uczestnikami.
8. Szabla polska – historia, tradycja i współczesność. Temat obejmuje dzieje polskiej szabli ze szczególnym uwzględnieniem najsłynniejszej konstrukcji tzw. pałasza husarskiego, omawiane jest również ceremonialne wykorzystanie broni białej w przeszłości i współcześnie (wykład połączony z prezentacją egzemplarzy broni białej od XVII wieku do dnia dzisiejszego oraz pokazem cięć pałaszem husarskim).

Bohdan Kowalczyk
Janusz Andrzej Berner

FESTIWAL ZAANGAŻOWANYCH ŁODZIAN

7 czerwca 2014r.
FESTIWAL ZAANGAŻOWANYCH ŁODZIAN
W dniu 7 czerwca 2014r., sobota, odbył się w Łodzi, na ul. Piotrkowskej, Festiwal Zaangażowanych Łodzian. 

49. FESTIWAL ZAANGAŻOWANYCH ŁODZIAN

Zostałem zaproszony do współpracy przez Annę Krześniak Fundacja FUTHARK.

Futhark_logo-01FUTHARK to nazwa jednego z alfabetów runicznych, składa się na nią sześć początkowych znaków: Fehu Uruz Þurisaz Ansuz Raido Kaunan „fuþark”.
To również nazwa fundacji, której celem jest upowszechnianie kultury i biznesu krajów nordyckich oraz wartości związanych z nordyckim stylem życia. Dania, Finlandia, Norwegia oraz na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat stworzyły unikalny model rozwoju. Wierzymy, że wypracowane rozwiązania i osiągnięcia mogą być inspiracją dla wszystkich, którym bliska jest idea równowagi w różnych aspektach
i obszarach życia publicznego, gospodarczego, kulturalnego,
społecznego, a także w życiu prywatnym.
FUTHARK podejmuje działania poprzez które stara się przybliżyć
osiągnięcia tych krajów oraz umożliwić nawiązywanie kontaktów i
rozwijanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami z krajów nordyckich oraz z Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Poniżej foto relacja z niewątpliwie udanej imprezy.

INSYGNIA KORONACYJNE NOC MUZEÓW Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.

17 maja 2014r.
INSYGNIA KORONACYJNE NOC MUZEÓW
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Pierwszy publiczny pokaz replik insygniów koronacyjnych:
włóczni św. Maurycego, szczerbca – miecza koronacyjnego władców Polski, korony Zygmunta Starego, jabłka królewskiego Kazimierza Wielkiego. Autorzy wystawy oraz pokazu multimedialnego: Bohdan Kowalczyk, Janusz Andrzej Berner.

17 V 2014r. NOC MUZEÓW Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

1. Regalia

Poniżej zapowiedź dotycząca naszego uczestnictwa w NOCY MUZEÓW  – Piotrków Trybunalski.
Godzina 18.15 – 21.00 – wystawa – członków Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów – sala II piętro
– replika Włóczni Św. Maurycego – najstarsze insygnium władców polskich, które Bolesław Chrobry otrzymał z rąk cesarza Ottona III podczas zjazdu w Gnieźnie 1000 roku. Dzisiaj spoczywa ona na Wawelu. Jest to schematyczna, blokowa kopia włóczni uznawanej za symbol władzy cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Przedstawiany podczas trwania wystawy egzemplarz jest repliką oryginału przechowywanego w skarbcu cesarskim w Wiedniu. Jest to prawdopodobnie jedyna na świecie replika tej relikwii. W różnych okresach kopie blokowe włóczni otrzymali również: król Węgier Św. Stefan, książę czeski Brzetysław i hrabia Alzacji Gerhard.
– replika jabłka królewskiego – Kazimierza Wielkiego – jeden z symboli władzy monarszej, w kształcie kuli zwieńczonej krzyżem, oznaka władzy pierwotnie cesarskiej, od XI wieku również królewskiej, używane w czasie najważniejszych uroczystości, trzymane przez władcę w lewej ręce.
– replika korony grobowej, należącej według tradycji do Zygmunta I Starego. W 1874 roku Jan Matejko otrzymał ją od anonimowego ofiarodawcy. Jej wizerunek umieścił artysta w dziełach takich jak: „Dzwon Zygmunta”, „Hołd pruski” i w poczcie władców polskich. Korona stanowi dzisiaj własność Domu Matejki w Krakowie, a eksponowana jest jako depozyt w skarbcu na Wawelu.
– replika „Szczerbca” – miecza koronacyjnego królów polskich, najstarszego i jedynego zachowanego monarszego insygnium dynastii piastowskiej.

Wszystkie repliki zostały wykonane w najlepszych pracowniach płatnerskich i złotniczych, a wystawie towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna ukazująca historię i sensacyjne szczegóły związane z tak niezwykłymi pamiątkami naszych dziejów.

XX Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości. M. O. S. i R.

7/8 marca 2012r.
XX Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości. M. O. S. i R. Hala Sportowa
Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21

17 stycznia 2012r. SMAKI MOJEGO ŻYCIA wieczór autorski Janusza Andrzeja Bernera.

17 stycznia 2012r.
SMAKI MOJEGO ŻYCIA
wieczór autorski Janusza Andrzeja Bernera.
Grupa Literacka „AKANT” Łódź

Obecnych na spotkaniu zapoznałem z moim dotychczasowym dorobkiem oraz wydanym pod koniec ubiegłego roku tomikiem wierszy pt. SMAKI MOJEGO ŻYCIA.

01. Akant 17 I 2012r.