WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII POLSKI I EUROPY

WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII POLSKI I EUROPY

CELE
Celem wykładów jest przybliżenie uczestnikom spotkań wybranych zagadnień dotyczących szeroko rozumianych dziejów Polski i Europy, ukazanych na tle znaczących wydarzeń na naszym kontynencie oraz związków łączących historię naszego kraju z historią powszechną.

TEMATYKA SPOTKAŃ

Polskie insygnia koronacyjne: włócznia św. Maurycego, Szczerbiec, korona Zygmunta I Starego i jabłko królewskie Kazimierza Wielkiego (fakty, legendy i tajemnice z nimi związane). Temat podejmuje niezwykłe dzieje polskich insygniów koronacyjnych. Ukazuje wyniki badań naukowych nad ich pochodzeniem i pełne tajemnic, dotąd nie wyjaśnionych, historii związanych z zaginięciem większości z nich. Wykładowi towarzyszą pokaz multimedialny oraz wystawa replik insygniów wykonanych w najlepszych warsztatach złotniczych i płatnerskich naszego kraju. Wśród nich prezentowana jedyna, jak dotąd na świecie, replika włóczni św. Maurycego (oryginał tej jednej z najważniejszych relikwii chrześcijańskich przechowywany jest w wiedeńskim skarbcu cesarskim).

Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki„Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki – prawda historyczna, fikcja, symbolika czyli jak patrzeć na dzieło sztuki. Wielkie dzieło malarskie Jana Alojzego Matejki Bitwa pod Grunwaldem zostało poddane gruntownej analizie pod względem zawartości rzeczowej i prawdy historycznej oraz treści symbolicznej i przekazów legendarnych. Autorzy dzieląc obraz na kilkadziesiąt części przedstawiają wyniki swojej pracy poprzez bogaty przekaz multimedialny oraz towarzyszący mu wykład.

Wikingowie - prawdziwa historiaWikingowie – prawdziwa historia. Celem spotkań jest ukazanie wikingów jako ludzi, którzy przed ponad tysiącem lat tworzyli zaczątki współczesnej zjednoczonej Europy, kierunków i zasięgu ich wypraw nie tylko łupieżczych i handlowych ale również odkrywczych, ich rolę w tworzeniu państw europejskich w tym państwa polskiego. Niewątpliwą atrakcją spotkań będzie możliwość: zapoznania się z fragmentami sagi Wikingowie – prawdziwa historia (prawdopodobnie jedynej na świecie książki o wikingach napisanej wierszem) oraz rozmowa z autorem.

Historia pieniądza. Tematyka obejmuje historię pieniądza, jego funkcje, rodzaje, znaczenie ekonomiczne, technikę powstawania banknotów i monet; wykłady połączone z prezentacją multimedialną, filmami, ilustrowane oryginalnymi eksponatami w postaci monet i banknotów; istnieje również możliwość uruchomienia mennicy w której powstawać będzie replika historycznej monety polskiej.

1. Geneza państwa polskiego: temat obejmuje wyniki najnowszych badań archeologicznych i hipotezy dotyczące początków państwa polskiego ukazując znaczenie jakie w tym procesie odegrały warunki geograficzne, kulturowe i społeczne dotyczące plemion słowiańskich zamieszkujących obszar przyszłego państwa polskiego (wykład połączony z prezentacją zabytków wczesnośredniowiecznych)
2. Pierwsi władcy Polski: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały – historia i legenda
3. Święci polscy: św. Wojciech, św. Stanisław – najdawniejsze dzieje Kościoła na ziemiach polskich. Na treść tematu składają się fakty historyczne i przekazy dotyczące życia i działalności misyjnej świętego Wojciecha, jego śmierci i znaczenia kanonizacji dla rozwijającej się państwowości. Przedstawiona jest także analiza konfliktu biskupa Stanisława z Bolesławem Śmiałym na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej i kraju, kulisy śmierci biskupa i znaczenie jego wyniesienia na ołtarze.
4. Zabytki sztuki romańskiej na ziemi łódzkiej. Temat ukazuje obiekty architektoniczne i zabytki sztuki romańskiej na ziemi łódzkiej między innymi kolegiatę w Tumie, kościoły w Inowłodzu i Sulejowie Podklasztorzu, omawiane są cechy stylu romańskiego (wykład połączony z pokazem multimedialnym).
5. Dzieje oręża polskiego oraz wielkie bitwy naszej historii. Temat obejmuje historię broni białej i palnej, dzieje rodzajów wojska dawnej Rzeczypospolitej, taktykę i strategię sił zbrojnych naszego kraju w minionych wiekach. Analizie poddane zostały najważniejsze bitwy między innymi pod Grunwaldem, Kircholmem, Kłuszynem i Wiedniem (wykład połączony z prezentacją zabytkowej broni białej i palnej oraz pokazem fechtunku bronią bojową).
6. Godło, barwy i hymn w dziejach naszego narodu. Temat podejmuje historię i zmiany w wizerunku godła państwa polskiego na tle wydarzeń historycznych, dzieje barw i hymnu oraz znaczenie symboli narodowych w życiu codziennym i ceremoniale wojskowym.
7. Bohaterowie naszych dziejów – legenda i prawda historyczna. Na przykładzie kilku wybranych, szczególnych postaci w naszych dziejach ukazywane jest ich życie, działalność i znaczenie dla wydarzeń, których byli autorami i uczestnikami.
8. Szabla polska – historia, tradycja i współczesność. Temat obejmuje dzieje polskiej szabli ze szczególnym uwzględnieniem najsłynniejszej konstrukcji tzw. pałasza husarskiego, omawiane jest również ceremonialne wykorzystanie broni białej w przeszłości i współcześnie (wykład połączony z prezentacją egzemplarzy broni białej od XVII wieku do dnia dzisiejszego oraz pokazem cięć pałaszem husarskim).

Bohdan Kowalczyk
Janusz Andrzej Berner